63. Wel, vriend Hannes

Beëlzebub

Wel, vriend Hannes van voor dezen,
'k Zie, gij zijt nog d’oude klant.
Maar wil hier eens even lezen,
wat gij schreef met eigen hand.
Uit de datum zal U blijken,
waarom ik vandaag juist kom.
Zeven jaren gingen strijken,
heden is die tijd dus om.
Zeven jaren gingen strijken,
heden is die tijd dus om!

 

Moog'lijk hebt gij horen kikken,
dat die reis gevaarlijk is.
Maar wil toch daarvoor niet schrikken,
ik verzeker U, ’t is mis.
Gij behoeft voor niets te schromen,
gans eenvoudig is die vaart.
Om gemakkelijk daar te komen,
houdt ge mij maar bij den staart.
Om gemakkelijk daar te komen,
houdt ge mij maar bij den staart!

 

Maak U aanstonds dus reisvaardig
en kus gauw uw vrouw vaarwel.
Gij zult zien, ’t is niet onaardig,
ja, zelfs prettig in de hel.
Daar is alle slag van mensen,
dagelijks komt een trein of tien.
Meer dan gij zoudt kunnen wensen,
zult g'er oude kennissen zien.
Meer dan gij zoudt kunnen wensen,
zult g'er oude kennissen zien!

Maar 'k herinner mij zoëven,
wat mijn hart met vrees beklemt.
dat 'k U een plaats in ’t hok moet geven,
dat voor Roermond is bestemd.
Nu moet ik eens gauw gaan kijken,
of daar nog wel plaats in is.
want van alle hèlse wijken,
is ’t daar het volst gewis.
Want van alle hèlse wijken,
is ’t daar het volst gewis!

 

Copyright © 2001 - 2021 Herman Aben